Uddannelsens struktur og krav

Kombineret ungdomsuddannelse består af 4 dele, som varer 20 uger.
Indholdet af uddannelsen varierer, så det er tilpasset de enkelte erhvervstemaer. På alle linier skal du indenfor dit erhvervstema modtage undervisning i KUU-fagene arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære. Undervisning i fagene vil som oftest være en integreret del af de projekter, som I laver på uddannelsen.

Fælles for alle KUU-Aarhus-linier er, at de skal indeholde følgende:
Del 1: Uddannelsens 1. del består af undervisning i arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og fag, der kan afsluttes på minimum D-niveau. Undervisningen kan indeholde kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning og erhvervstræning af højst 8 ugers varighed.

Del 2: Uddannelsens 2. del består af undervisning i arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning, herunder undervisning i kompetencegivende fag, der kan afsluttes på minimum D-niveau, samt erhvervstræning af mindst 2 og højst 8 ugers varighed.

Del 3: Uddannelsens 3. del består af undervisning i arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning, herunder undervisning i kompetencegivende fag, der kan afsluttes på minimum D-niveau, samt erhvervstræning af mindst 3 og højst 8 ugers varighed. Undervisning i et obligatorisk kompetencegivende fag på D-niveau afsluttes med prøve efter de for faget gældende bestemmelser.

Del 4: Uddannelsens 4. del består af undervisning i arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning, herunder undervisning i kompetencegivende fag, der kan afsluttes på minimum D-niveau, samt erhvervstræning af mindst 5 og højst 8 ugers varighed. Undervisning i et obligatorisk kompetencegivende fag på minimum D-niveau afsluttes med prøve efter de for faget gældende bestemmelser. Del 4 afsluttes med eksamen i portfolio.

For at gennemføre og afslutte kombineret ungdomsuddannelse skal du således følge og afslutte mindst to fag på D-niveau, ligesom du skal deltage i og gennemføre de beskrevne erhvervstræninger på de forskellige dele. Endeligt skal du under hele din uddannelse på ugentlig basis arbejde med at dokumentere alt du lærer i en arbejdsportfolio (tekst, billeder, film etc). Når du afslutter din uddannelse, skal du udfra materialet i din arbejdsportfolio, udarbejde en præsentationsportfolio, som du skal bruge til din afsluttende eksamen.

Ordensregler
På KUU Aarhus tilstræber vi, at alle elever og ansatte synes, her er rart at være, og at eleverne får et godt uddannelsesforløb. De elever, der gennemfører uddannelsen, skal have deltaget aktivt i erhvervtræninger, undervisning og øvrige aktiviteter. Vi har derfor følgende regler for fravær og ordensregler generelt.

Fraværsregler
Fraværsreglerne har som formål at støtte en positiv uddannelsesaktivitet på skolen samt at
bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø. På KUU Aarhus er der mødepligt til og krav om aktiv deltagelse i al undervisning og andre aktiviteter, som skolerne afholder i skoletiden. I hver time registreres fremmøde/fravær. Med regelmæssige mellemrum beregnes antallet af afholdte timer samt den enkeltes fraværstimer. Eleverne bliver løbende orienteret om deres tilstedeværelsesprocent, hvis denne er bekymrende. Hos KUU Aarhus betragter vi alt fravær som bekymrende, men hvis dit fravær i en periode er een dag eller mere om ugen vil du være i løbende dialog med din kontaktperson om at nedbringe fraværet, og vi vil samarbejde med dig om at dit fremmøde forbedres. Dit fravær kan have konsekvenser for, om du kan modtage SU. For at modtage SU skal du være studieaktiv.Elever kan i særlige tilfælde opnå tilladelse til fravær. Eleven skal i sådanne tilfælde ansøge kontaktlæreren herom.

Der kan tages højde for fravær i følgende tilfælde:

  • længerevarende sygdom
  • ved deltagelse i ekskursion, studierejse, skoleidrætsstævne eller lignende
  • Jobsamtale
  • ved borgerligt ombud.

Ved sygdom skal eleven kontakte kontaktlæreren senest en ½ time efter mødetidspunktet. Registrering ved sygdom aftales nærmere med hjemstedsskolen. Fremmødte elever, der på grund af et handicap, funktionsvanskeligheder eller lignende ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, kan anmode skolens ledelse om fritagelse for dele af undervisningen. Eleven vil i sådanne tilfælde normalt blive afkrævet en lægeerklæring og må selv afholde udgiften hertil.Hjemstedskolen griber ind over for fravær.

Der kan være særlige regler om fuld deltagelse i eksempelvis deltagelse i D-niveaufag. Hvis underviser i de konkrete fag, vurderer, at dit fravær er for højt, kan det resultere i, at du ikke kan indstilles til eksamen.

Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvornår skolen reagerer med følgende advarsler og sanktioner:

MUNDTLIG ADVARSEL
I tilfælde af fraværsproblemer gives normalt først en mundtlig advarsel, altså en påmindelse om at bringe fraværet ned. Den mundtlige advarsel gives af elevens kontaktperson. Er eleven under 18 år orienteres forældrene herom.

SKRIFTLIG ADVARSEL
En skriftlig advarsel er en kraftig henstilling om at bringe fraværet ned. Denne advarsel gives udfra en objektiv registrering af forsømmelserne, dvs. at der i denne fase ikke tages hensyn til særlige forhold som sygdom og andre forhold. Advarslen gives i forbindelse med en samtale med hjemstedsskolens ledelse eller kontaktpersonen og skal underskrives af eleven.

SANKTIONER:
I tilfælde af fortsat fravær efter en skriftlig advarsel, indkaldes til en samtale, hvor følgende sanktioner kan iværksættes:
1. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i D fag, der afsluttes det pågældende år.
Prøve i det eller de pågældende fag kan først aflægges det følgende år og kun under forudsætning af, at hjemstedsskolens ledelse træffer beslutning om, at eleven kan deltage i undervisningen på ny.

2. Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Det betyder også, at betingelserne for at få SU bortfalder, da man ikke længere er studieaktiv. Hvis eleven er under 18 år, vil meddelelse om advarsel eller sanktion blive sendt til forældrene, som returnerer den i underskrevet stand til skolen. Forældre indkaldes forinden til en samtale med elev og kontaktperson.

Øvrige ordensregler:

Rygepolitik: Hjemstedsskolerne har udarbejdet en skriftlig rygepolitik. Den er formidlet til eleverne på den kombinerede ungdomsuddannelse og skal overholdes.

Øvrige ordensregler: Det er hjemstedsskolens pligt at skriftliggøre alle regler, der har betydning for eleverne, ogformidle det til eleverne på en anerkendende og forståelig måde. Det er hjemstedsskolens pligt at gøre eleverne bekendt med de ordensregler, der måtte være hos øvrige samarbejdspartnere (andre uddannelsesinstitutioner samt erhvervstræningsvirksomheder).

Sanktioner: Ved gentagne eller grove overtrædelser af de gældende regler, uanset hvor i uddannelsen eleven befinder, skal ledelsen på hjemstedsskolen indkalde elever til en samtale. Hvis eleven er under 18 år, skal forældre ligeledes indkaldes. Konklusionen på samtalen kan i værste fald betyde bortvisning fra uddannelsen. Dermed bortfalder SU, da eleven ikke længere er studieaktiv.

Klage: Man kan klage til tovholderinstitutionen over afgørelsen. Tovholderinstitutionen har ti arbejdsdage til at behandle og svare på klagen.